“ขอคืนภาษี”ย้อนหลังสูงสุดได้กี่ปี ยื่นเรื่องได้ที่ไหน ได้เงินคืนเมื่อไร ?

0 Comments

ผู้เสียภาษีที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายระหว่างปี มากกว่าภาษีที่ต้องจ่ายจริง สามารถขอคืนภาษีได้ แต่จะขอคืนภาษีย้อนหลังสูงสุดได้กี่ปี ยื่นเรื่องช่องทางไหนได้บ้าง ต้องเตรียมเอกสาร และจะได้รับเงินภาษีคืนเมื่อไร “ฐานเศรษกิจดิจิทัล ” รวบรวมคำตอบให้แล้วที่นี่

หากยื่นแบบภาษี แล้วคำนวณพบว่าถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายระหว่างปี มากกว่าภาษีที่ตัวเองมีหน้าที่ต้องจ่ายจริง เป็นสิทธิของผู้เสียภาษีสามารถขอคืนภาษีได้

 

เช่นกรณีรายหนึ่งซื้อประกันชีวิต ระยะเวลาเอาประกัน 25 ปี โดยส่งชำระเป็นรายปีปีละ 12,000 บาท และส่งมาแล้ว 9 ปี แต่เพิ่งมานึกได้ทีหลังว่าตัวเองยื่นขอลดหย่อนภาษี เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตสะสมทรัพย์ 7,000 บาท แต่ในแบบประกันดังกล่าว เป็นเบี้ยประกันสุขภาพอีกกว่า 4,500 บาท แต่ไม่เคยใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพ เนื่องจากไม่รู้ว่าลดหย่อนภาษีได้ ( เบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนได้ไม่เกินปีละ 25,000 บาทและเมื่อรวมกับประกันชีวิตต้องไม่เกิน 100,000 บาท ) เมื่อมารู้ในปีที่ 9 ถามว่าจะขอคืนภาษีย้อนหลังได้กี่ปี ?

 

กฏหมายกำหนดให้สามารถยื่นภาษีเพิ่มเติมย้อนหลังได้ แต่ต้องขอคืนภายใน 3 ปี นับจากวันสุดท้ายของกำหนดเวลายื่นรายการภาษี ซึ่งโดยปกติการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องยื่นภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป

วิธีนับย้อนหลัง

 

ดังนั้นภายในเดือนมีนาคม 2565 นับย้อนหลัง 3 ปี นั่นหมายความว่า เราสามารถยื่นขอคืนภาษี สำหรับปีภาษี 2561 -2563 ส่วนปีภาษี 2564 ที่มายื่นในปี 2565 ถือเป็นปีภาษีปัจจุบัน หากยื่นไม่ครบสามารถยื่นเพิ่มเติมได้อยู่แล้ว

ยื่นได้ที่ไหน

 

การยื่นขอคืนภาษีย้อนหลัง ไม่สามารถยื่นผ่านออนไลน์ ต้องไปยื่นที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่เท่านั้น โดยต้องเตรียมเอกสารแสดงรายได้ เอกสารหลักฐานขอลดหย่อนภาษี

 

ได้รับเงินคืนภาษีเมื่อไร

 

กรมสรรพากร จะคืนเงินภาษีให้ภายใน 90 วัน หรือ 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นแบบขอเงินคืนภาษีเพิ่มเติม นอกจากนี้หากกรมสรรพากรคืนภาษีล่าช้า เรามีสิทธิได้รับคืนภาษีพร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 1% ต่อเดือน จนถึงวันที่ลงในหนังสือแจ้งคำสั่งคืนเงิน โดยเริ่มคำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป

ช่องทางการรับเงินคืน

 

พร้อมเพย์ : เข้าบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ที่มา : กรมสรรพากร

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com